Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

TRC1 Konut

“Mimarlık, ulusların fizyonomisidir.”

Astolphe de Custine

 

İnsanlık tarihi, barınak olarak kullanılan yapılar üzerinden takip edilegelmiştir. Bu barınaklar zaman kavramına bağlı olarak bir mağara, bir ağaç kovuğu, bir megaron olduğu gibi, çok katlı modern yapılar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ağaç kovuğundan cam kulelere geçiş binlerce yıllık bir gelişimi yansıtır, bu gelişim kitaplarda yazıldığı kadar mevcut bulunan barınaklarda ve diğer yapılarda da anlatılmaktadır. Her bir taşı bir harfe, bir kemeri bir sözcüğe, bir kapıyı bir cümleye, bir cepheyi bir paragrafa ve bir binayı bir edebi esere benzeten Victor Hugo (2010), mimarlık için insanlığın büyük kitabıdır der. Bu kitap üzerindeki resimler, yazıtlar, kabartmalar ve içerisinde bulunan çeşitli eşyalar, özel bazı tipolojiler ile bütün olarak kendisi de çoğu zaman geçmişe ait bilgileri tüm insanlığa sessizce anlatmaktadır.

 

Tarihi dönemler ve kültürlere göre çeşitlilik gösterse de barınakların mimari nitelikleri gelişmişliğin göstergesidir. Süreç içerisinde geriye gitmek mümkün olmadığı için konut olarak tabir ettiğimiz barınaklarda zamana ve kullanıma yönelik evrimsel bir gelişim söz konusudur. Konutlarla ilgili dışsal ihtiyaçlar değişkenlik gösterse de insanın özünden gelen bazı gereksinimler olduğu yerde kalır. İnsan ihtiyaçlarına ait bir hiyerarşisi oluşturan Maslow (1998), teorisine ait sıralamada yeme, içme, uyuma gibi fiziksel aktivitelerin hemen sonrasında barınma ihtiyacına yer vermiştir. Teoriye göre barınma ihtiyacını gideremeyen insan, aile ve arkadaşlık kuramaz, topluma aidiyet hissedemez, çalışamaz, üretemez ve kendisini gerçekleştiremez. 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de barınma bir hak olarak yer almaktadır:

 

Madde 25: Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar. (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948)

 

Bir ihtiyaç ve insan hakkı olan konut, kentleşmenin de temel unsurlarından biridir. Kentleşme sanayi ve modernleşme süreçlerinin sonucu mekansal ve toplumsal yaşamdaki dönüşümü ifade eder. Endüstri devrimi sonrası kırsaldan kentlere yapılan göç ile sanayi kentleri oldukça hızlı büyümüştür. Gelişme sürecinde olan ülkemizde ise kentler büyümeye halen devam etmektedir. Hızlı nüfus artışı ve göç ile ortaya çıkan büyüme, kentlerde kontrol edilemez bir hal almakta, liberal politikalar üzerinden kurulan sistem bir kaosa ve kimliksizleşmeye sebep olmaktadır. Ancak kentler tüketim ve üretim faaliyetlerine sahne olan edilgen varlıklar değildir; yaşamın tamamen içinde, insanlara ve toplumlara yön veren bir konumdadır. Mimarlık da böyle bir özellik sergiler. Dünya siyasetinin ünlü temsilcilerinden Winston Churchill, “Biz önce yapılarımızı şekillendiririz, sonra onlar da bizleri şekillendirir.” demiştir (Hasol, 2008).  

 

İnsanlığı şekillendirmek gibi bir misyonun baş aktörlerinden biri olan mimarlık mesleği, öncelikle konut tasarlayarak bu etkinliğini ortaya koyar. Ancak günümüzde hızla artan kent nüfusu için üretilen konutlar birbirinin kopyası olmakta, bireysel mahremiyeti yüksek, sosyal ilişkileri zayıf tutmakta dolayısıyla insan ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda kent içi parsellerde yapılan apartmanların sakinleri için ‘raflarda yaşayan tavuklar’ benzetmesi oldukça ironiktir. TRC1 Bölgesi Tarihi, Teorik ve Ampirik Konut Değerlendirmesi raporunun amacı, konut mimarisinin tarihi süreci, mesleki teorik bilgiler, yerel ve küresel konut örnekleri üzerinden oluşturulacak bir arkaplan ile, TRC1 Bölgesi kentleri (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) için yapılacak büyüme analizleri sonrası, mevcut konut stoku niceliksel olarak değerlendirilerek detaylı anket çalışmaları ile yeni yapılacak konutlar için algı ve talebe dair çıkarımlar sağlamak, karar vericiler, yatırımcılar ile planlama, mimarlık ve mühendislik mesleği mensuplarına yeni ve farklı bir bakış açısı sunmaktır.

 

TRC1 Bölgesi Tarihi, Teorik ve Ampirik Konut Değerlendirmesi raporunun birinci bölümünde konut mimarisine ait tarihi süreç sosyal, kültürel ve ekonomik verilerle özetlenecektir. İkinci bölümde konut mimarisi irdelenecek, bu kapsamda geleneksel konut, genel tasarım kriterleri ile geleceğin konut fikirleri aktarılacak, dünya genelinde seçilen bazı mimari projeler paylaşılacaktır. Üçüncü bölümde TRC1 Bölgesi büyüme rakamları incelenecek, çeşitli veriler ile kentler özelinde konut ihtiyacı analizlerine ulaşılacaktır. Dördüncü bölümde konut tipolojisi ve tasarım üzerine yapılan saha araştırması aktarılacak, önceden tespit edilen başlıklar üzerinden güçlü ve zayıf yanlar ortaya konulacaktır. Sonuç bölümünde ise tüm bu veriler değerlendirilerek çeşitli tespitler sunulacak, saha araştırmasından elde edilen sonuçlar ve mesleki arkaplan ile yeni yapılacak konutlar için üst ölçekli bir perspektif oluşturulmaya çalışılacaktır.

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak hazırlanacak rapor sonucu TRC1 Bölgesi’nde, tarihi geçmiş ve bölgesel misyona uygun, çağdaş, bilimsel, sağlıklı ve insan ölçeğinde yapılacak konutlar ile fiziksel ve sosyal anlamda kalkınma sağlanması hedeflenmektedir.

 

http://www.investinadiyaman.gov.tr/upload/download/TRC1-Konut-Raporu-568353.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr