Türkçe | English

Kurumsal

YAYINLAR

Adıyaman Kalkınma Stratejisi ve Eylem Planı Adıyaman Arıcılık Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Badem Hedef Pazar Analizi Yatırım Teşvik Rehberi Tişört Hedef Pazar Analizi Ayakkabı Hedef Pazar Analizi Halı Hedef Pazar Analizi Zeytinyağı Hedef Pazar Analizi Makarna Hedef Pazar Analizi Adıyaman Yatırım Fırsatları Adıyaman Tütün Raporu Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları Raporu Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman İnanç Turizmi Raporu Adıyaman Dış Ticaret Raporu Adıyaman Hazır Giyim Konfeksiyon Raporu TRC1 Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması - Kilis Kent Merkezi TRC1 Konut İKA Stratejik Plan 2019 - 2023

İKA Stratejik Plan 2014-2018

Kamu idarelerinin idari ve mali yükümlülükleri dikkate alındığında planlı bir hizmet sunumu giderek önem kazanmaktadır. Planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmesine yönelik olarak stratejik planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir. Kamu idarelerince hazırlanacak olan stratejik planlar; programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile beraber planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini artıracak ev kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır.

 

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nda yer alan stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının içeren plan olarak tanımlanmıştır. 24.12.2005 tarih ve 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile tüm kamu idarelerinde stratejik planlama birimleri kurulmuş, stratejik plan hazırlık süreci ve içeriğine yönelik 26.05.2006 tarihinde “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye dayanarak 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile kurulan İpekyolu Kalkınma Ajansı TRC1 Bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) faaliyet göstermektedir. Ajansın stratejik planlama birimi bulunmamakla birlikte daha kapsamlı bir görev tanımına sahip Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB) hizmet vermektedir. 2012 Yılı Çalışma Programına alınan Stratejik Planı hazırlama görevi Ajans Genel Sekreteri tarafından PPKB birimine verilmiştir.

 

PPKB birimi katılımcı yöntemlerle kurum kültürünü geliştirmek, ortak akıl yoluyla kurumsal ilke ve değerler ile ürün ve hizmetlere yönelik hedefleri belirlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. Plan hazırlık sürecinin ilk aşamasında mevcut durum tespiti yapılmış, GZFT ve paydaş analizleri ile paydaş anketleri hazırlanmıştır. Paydaş analizi öncesi Ajansın sunduğu ürün ve hizmetler gruplandırılmış, bu ürün ve hizmetlerden yararlanan paydaşlar tespit edilmiştir. Daha sonra Ajansın faaliyetlerinden faydalanan, etkilenen ve bu faaliyetleri etkileyen paydaş gruplarını belirlemek ve etkileme/etkilenme düzeylerini tespit etmek üzere paydaş analizi tamamlanmıştır. Bu kapsamda Ajansın kurum içinde ve kurum dışındaki algısını anlayabilmek, mevcut çalışmalarındaki memnuniyet düzeyini öğrenmek ve Ajanstan beklenenleri tespit etmek üzere iç paydaş olarak tüm Ajans personeline, dış paydaş olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu iç ve dış paydaş anketleri matbu olarak ve internet ortamında paylaşıma sunulmuştur. İç paydaş anketi 30 kişiyle tamamlanırken, dış paydaş anketi 60 kişi tarafından doldurulmuştur. Anket sonuçlarına ilişkin detaylı raporlar ve grafikler hazırlanmış, Ajans personeli ile paylaşılmıştır.

 

Mevcut durum tespitinin ardından ulaşmak istenilen yeri tespit etmek amacıyla ikinci aşamaya geçilmiş ve birimlerden misyon, vizyon, amaç ve hedef önerileri istenmiştir. Söz konusu çalışma birim başkanları koordinasyonunda birim çalışanlarının birer ürünü olup oldukça katılımcı ve şeffaf bir şekilde sürdürülmüştür. Birimlerden derlenen öneriler birimlerden katılım sağlanan ortak bir toplantıda incelenmiş, genel uzlaşı ile Ajansa ait misyon, vizyon, amaç ve hedef konsolide edilmiştir.

 

Ajans birim başkanları ve koordinatörlerinin katılımıyla yapılan bir toplantı sonucu Ajans misyonu üzerinde uzlaşılmış, vizyon önerileri yorumlanarak ulaşmak istenilen nokta belirlenmiş, bu vizyona ulaşmak için amaç, hedef ve stratejiler ile göstergeler tespit edilerel çalışma tamamlanmıştır.

 

Stratejik Plan (2014-2018) Ajans kurumsallaşmasına katkı sağlayacak başat döküman olup titizlikle ele alınmış, her aşamasında Ajans personeli ile paylaşılarak geri bildirimler değerlendirilmiştir.

 

 

http://www.investinadiyaman.gov.tr/upload/download/8-486819.pdf


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr