Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Nüfus Eğitim Sağlık Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Dış Ticaret Ulusal Hesaplar Enerji ve Madencilik

Enerji ve Madencilik

GÜNEŞ ENERJİSİ

Enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sosyo-ekonomik gelişim için son derece önemlidir. Günümüzde enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan fosil kökenli kaynakların sınırlı olması ve çevre kirliliği yaratması, natif enerji kaynak arayışını ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları düşük karbon salınımıyla sürdürülebilir kalkınma anlayışının vazgeçilmez bir unsurudur. Özelikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için artan enerji ihtiyacını karşılamak ve enerjide dışa bağımlılığın azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı kritiktir.

Adıyaman yıllık ortalama güneş ışınımı ve güneşlenme süresi incelendiğinde sırasıyla 4,37 Kwh/m² ve 8,11 saat gibi değerlere sahiptir. Türkiye ortalaması ise 4,17 Kwh/m2 ve 7,5 saattir. İlin güneş enerjisi potansiyeli Türkiye ortalamasının üzerinde, güneşlenme radyasyonun en çok olduğu ay haziran ayıdır. Kentte kurulu 12 adet, yapım aşamasında 2 adet olmak üzere toplam 14 adet güneş enerji santrali mevcut olup 9,36 MW elektrik üretme kapasitesine sahiptir. Bu kapasite ile Adıyaman toplam elektrik ihtiyacının %3,82’ni GES ile karşılamaktadır.

RÜZGAR ENERJİSİ

Adıyaman’da kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı yönündeki rüzgârlar hâkimdir. Yıllık ortalama rüzgâr hızı 2,4 m/sn’dir. Türkiye rüzgâr ortalama hızı ise 2,0 m/sn’dir.Rüzgâr hızı bakımından Adıyaman, Türkiye ortalamasının üstündedir. Sincik ilçesinde 1 adet rüzgâr enerji santrali mevcut olup toplam üretim kapasitesi 25,00 MW’dır. Kurulu olan rüzgâr enerji santrali ile Adıyaman toplam elektrik ihtiyacının %10,1 ‘ini karşılanmaktadır.

 BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, güneş enerjisini fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılmaktadır. Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak da nitelendirilmektedir. Biyokütle enerjisi, sınırsız bir kaynak olması, her ortamda üretilebilmesi, çevre dostu olması ve özelikle kırsal alanda sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlaması nedeniyle önemli bir enerji kaynağıdır.  Adıyaman biyokütle enerji kaynağını kullanmamasına rağmen özelikle hayvancılık faaliyetleri nedeniyle biyogaz üretim potansiyeli yüksek olan bir ildir. Bu kapsamda, kentin biyogaz yatırımları için elverişli bir ortama sahip olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Hayvansal atıkların biyogaz tesisi ile enerjiye dönüştürülmesi ve ekonomik bir değer yaratılması Adıyaman ili ve Türkiye ekonomisi için son derece önemlidir.

DOĞAL KAYNAKLAR

Adıyaman doğal kaynaklarına bakıldığı zaman ciddi anlamda bir potansiyelden bahsetmek mümkündür. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda endüstriyel hammadde ve metalik maden yatağı ve rezervleri büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Metalik madenlerden bakır, krom ve manganez sahalarının tespit edildiği Adıyaman’da, fosfat içeren demir rezervleri de bulunmaktadır. İlde endüstriyel hammadde kaynakları olarak çimento hammaddeleri, barit, tuğla kiremit ve fosfat yatakları bulunmaktadır. Merkez ilçe özellikle çimento hammaddeleri bakımından önemli olup; bunun dışında yine merkez ilçede kireçtaşı, marn ve kil rezervi ile jeolojik tuğla-kiremit rezervi vardır. Fosfat rezervine Tut ilçesinde, linyit rezervine ise Gölbaşı ilçesinde rastlanmaktadır.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr